English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Publikasjoner

 Følg Tahir Mahmoods publikasjoner på Linkedin

Tahirs Metode

Tahirs Metode er en totalløsning for forebygging av voldelig radikalisering basert på en ny og forbedret metodikk.

Gjør det lettere å oppdage tegn på voldelig radikalisering, og gjør det enklere å velge riktige forebyggende tiltak.

Er en generell modell for forebygging av alle former for voldelig radikalisering, og kan brukes på alle nivå, fra individ til nasjon.

Er svært brukervennlig og lite ressurskrevende både å implementere og å bruke.

Tahir og Erna Solberg

Foto: Tahir Mahmood (Ressursenter for mangfold, integrering og fred), Erna Solberg (Statsminister for Norge)

Radikalisme, Ekstremisme og Terrorisme

22. juli 2011. Terrorangrepet på Statoilansatte i Algerie. Verving av norske ungdommer til hellig krig i Syria, Jemen og Somalia. Terroralarmen sommeren 2014. Utviklingen av voldelig høyreekstremisme i Vest Europa. Alt dette viser at terrorisme er en reel trusselfaktor også i dagens Norge, og at trusselen er økende.

         

For å bremse opp en tiltakende radikalisering, må man sette inn store ressurser på forebyggende tiltak. Arbeidet med å forebygge radikalisering er derfor en prioritert oppgave både for regjering og sentrale myndigheter. Ansvaret for å sette i verk de nødvendige tiltak er for en stor del lagt til kommunene. Den enkelte kommunes evne til å håndtere dette selv er imidlertid begrenset, noe som lett fører til handlingslammelse og feil bruk av ressurser.

Dette er forståelig. Både islamsk radikalisering og moderne høyreekstremisme er nye fenomen i Norge som både ligner og ikke ligner på tidligere radikalisering og andre former for uønsket adferd, og vi har å gjøre med kompliserte og sammensatte prosesser. Man mangler imidlertid egnede verktøy både for å oppdage og å forebygge radikaliseringen, og man mangler kompetanse både i første- og annenlinjen for å iverksette de nødvendige tiltak.

Vår løsning

 

Dette har vi gjort noe med. Vi har for det første utviklet et tilpasset kurstilbud for de instanser som vil være involvert i forebyggingsarbeidet.

For det andre har vi utviklet en modell for radikaliseringsprosessen som både gjør det lettere både å oppdage tegn til voldelig radikalisering og som gjør det mulig å få en realistisk oversikt over nåsituasjonen. Dette er nødvendig kunnskap for å utarbeide optimale strategier og tiltak.

For det tredje har vi utarbeidet prosedyrer der hvert trinn bygger på forgående på en systematisk måte. Denne metodikken er inspirert av generell beslutningsteori og foretaksstrategiske tilnærminger.

For det fjerde har vi utarbeidet en lang rekke hjelpemidler som gjør det enkelt å ta i bruk og bruke vårt system.

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV