English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Våre kurs

Kompetansekrav

Å arbeide med forebygging setter krav til kompetansen hos de involverte. Og er en grunnleggende forutsetning for å få til et vellykket tiltak med hensyn til forebygging. Dette er spesielt viktig på et nytt felt som voldelig radikalisering der man mangler både erfaring, kunnskap og ferdigheter. Når kompetansen er på plass, vil man kunne utforme og iverksette de nødvendige tiltakene på en måte som både er effektiv med hensyn til måloppnåelse og ressursbruk.

De ulike gruppene har ulike kompetansekrav, noe som bør reflekteres i kurstilbudet.

 

Observere

Analysere

Beslutte

Iverksette

Førstelinje

***

**

*

*(***)

Annenlinje (SLT, Politi)

***

***

***

***

Undersøkende journalistikk

***

**

 

 

Media generelt

**

*

*

*

Politikere

**

*

*

*

Foreldre

**(***)

*

*

*

Publikum generelt

**

*

*

*

 

      *Vite om      ** Forstå      *** Bruke

På bakgrunn av dette, vil vi foreslå følgende utforming av vårt tilbud:

 1. Et undervisningsopplegg for nøkkelpersonell (SLT, Politi) på 12 timer.

  Mål: Å kunne anvende vår metode i praktisk beslutningstaking og kunne utforme konkrete tiltak.

 2. Et undervisningsopplegg for 1. linjetjenesten (Lærere, sosialarbeidere, barnevern, kriminalomsorg, asylmottak etc.). 4-8 timer

  Mål: Å kunne oppdage og diagnostisere tegn på radikalisering. Vite hva de kan gjøre selv og når andre må kontaktes, og i tilfelle hvem.

 3. Et undervisningsopplegg for undersøkende journalistikk

  Mål: Å kunne oppdage og diagnostisere tegn på radikalisering. Vite hva de kan bruke denne informasjonen til i praktisk journalistikk.

 4. Et kurs og eller informasjonsopplegg for politikere, foreldre og publikum generelt.

 5. Diverse fordypnings- og spesialkurs.

Det er her verd å merke seg at selv om strukturen på vårt tilbud til førstelinjetjenesten vil være lik, vil innholdet være forskjellig og tilpasset målgruppenes behov.

Våre kurs

Felles for alle kurs:

Trinn 1. En gjennomgang av hva som kjennetegner begrepene radikalisering, voldelig radikalisering, ekstremisme og terrorisme, og en innføring i den aktuelle ideologiens fundament.

Trinn 2. En grundig gjennomgang av vår modell av radikaliseringsprosessen.

Trinn 3: Gå gjennom hva man skal se etter og metoder for å oppdage voldelig radikalisering.

Trinn 4. Casebasert trening i å bruke denne kompetansen til å avgjøre om man skal stoppe, avvente eller henvise den aktuelle saken.

Trinn 5: En oversikt over veien videre om radikalisering oppdages.

For politi og SLT, vil man i tillegg ha følgende moduler:

Trinn 6: Hvordan analysere de foreliggende opplysninger (Situasjonsanalyse).

Trinn 7: Hvordan velge strategier på bakgrunn av foreliggende situasjon

Trinn 8: Hvordan velge tiltak på bakgrunn av valgte strategier

Trinn 9: Valg av argument, form og organisering av valgte tiltak.

Trinn 10: Casebasert trening for trinn 6-9.

 

 

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV